Zelená učebna

V prostředí polesí probíhají praktická cvičení i praxe od prvního do čtvrtého ročníku. Kde jinde si žáci mohou vyzkoušet vše, co se naučí ve školních lavicích.


Zelená učebna

Jako účelový objekt

Školní polesí ve Valšovicích je účelovým objektem Střední lesnické školy v Hranicích, je cvičným lesem v praktické výuce žáků. Umožňuje - vedle plnění všech úkolů v pěstební a těžební činnosti - rozvíjení odborné a pedagogické práce učitelů i zájmové činnosti žáků.

Důkladná příprava

Obnovou lesních porostů to začíná

ŠP spravuje především lesní majetek Olomouckého kraje, jehož výměra je v současnosti 1000,2 ha. Při hospodaření je kladen velký důraz na prolínání pěstební a těžební činnosti za účelem dosažení co nejvyššího podílu přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin.
Na převažujících živných stanovištích není vždy možné spoléhat jen na obnovu přirozenou a je tedy nutné porosty obnovovat uměle. Základem je výběr kvalitních sazenic od ověřených dodavatelů nebo z vlastních zdrojů. V návaznosti na kvalitu sazenic je prioritou kvalita zalesňovacích prací a další péče o založené kultury.

Výborným pomocníkem pro přípravu půdy k přirozené obnově je talířová fréza TPF-1, jejíž použití výrazně zvyšuje úspěšnost snahy o přirozenou obnovu porostů. Se všemi uvedenými stroji jsme schopni pracovat ve službě jiným majetkům.

Komplexní

Péče o lesní majetek

Nesmírná pozornost je následně věnována prvním výchovným zásahům v odrůstajících nárostech a mlazinách. Kvalitně provedené prostřihávky a prořezávky jsou pilířem pěstování porostů na školním polesí. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že z porostů se špatně provedenou nebo opožděnou první výchovou, již velmi těžko vypěstujeme kvalitní dříví. Následující probírkové zásahy jsou zaměřeny především na podporu nadějných jedinců tvořících kostru porostů. Velkým problémem v poslední době jsou však 30-40 leté smrčiny, které jsou v důsledku nedostatku srážek výrazně oslabeny a jejich napadení dřevokaznými houbami a kůrovci způsobuje rozpad většiny z nich. V těchto případech postupujeme cestou postupných rekonstrukcí.

Praktická příprava

Těžební činnost

Těžební činnost provádíme jak vlastními zaměstnanci, tak dodávkami služeb převážně OSVČ. V porostech, kde je to možné a zejména při kalamitách využíváme k těžbě také moderní harverstorové technologie. V nesjízdných terénech především severních svahů se pak uplatníšetrné lanovkové soustřeďování dříví. Věková struktura a svahová dostupnost řady porostů nabízí taktéž řadu příležitostí pro využití koňských potahů, jejichž využití je pro nás velmi aktuální především u roztroušených nahodilých těžeb a v prvních probírkách.

Disponujeme dále technikou pro zpracování těžebních zbytků. Využívána je především půdní fréza FAE, která drtí klest z těžby a zapracovává ho přímo do půdy. Součástí komplexního hospodaření v lesích se již stalo i vyvážení a následné štěpkování těžebních zbytků pro výrobu energetické štěpky.

Co na vás na polesí ještě čeká?

Přírodní zajímavosti, historie i současnost
Více o polesí