Návštěvní řád arboreta

Prosím respektujte pravidla vstupu pro veřejnost.


Arboretum Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, je školním účelovým zařízením. Jeho základní a prvořadá funkce je sloužit k výuce žákům Střední lesnické školy (dále také „SLŠ“). Této funkci je podřízen i způsob péče a nastavení přístupu veřejnosti do arboreta.

Účelem tohoto návštěvního řádu je zajistit zachování vzhledu i funkčnosti arboreta, usměrnit rekreační a odpočinkové aktivity v podobě omezení nebo zákazu některých činností, které by mohly pokazit prožitek jiným návštěvníkům.

Image

Návštěvní doba a vstupné

 1. Areál arboreta je pro veřejnost otevřen denně s časovým omezením podle kalendářních měsíců. Prohlídka i pobyt v arboretu je individuální.

Letní období

Duben - Září

Pondělí – Neděle

9:00 – 18:00

Zimní období

Říjen - Březen

Pondělí – Neděle

9:00 – 16:00

Brány se zavírají 15 minut po skončení otvírací doby.

 1. Vstup do arboreta není zpoplatněn. Vstup je pro návštěvníky umožněn pouze v návštěvní době dvěma oficiálními vstupy (hlavní vstup naproti budově železniční stanice Hranice na Moravě - město a boční vstup je z Jurikovy ulice).
 2. SLŠ si vyhrazuje právo jakoukoliv část arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních důvodů, případně z důvodů ochrany přírody.
 3. Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. při silném větru, dešti, námraze, těžkém mokrém sněhu, náledí aj.) je vstup do arboreta veřejnosti zakázán.

Ochrana přírody, sbírek a majetku SLŠ

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v arboretu chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, sbírkám, majetku i vůči zaměstnancům školy a ostatním návštěvníkům.
 2. Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jiný majetek v areálu arboreta, zejména:
  1. poškozovat a zcizovat rostliny (např. lámat větve, trhat květy, semena, plody, vykopávat rostliny);
  2. rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat živočichy;
  3. vstupovat mimo parkové pěšiny na zatravněné plochy, záhony, sbírky, vodní plochy;
  4. jezdit na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a dětských odrážedlech (kromě invalidních vozíků a dětských kočárků);
  5. lyžovat, sáňkovat a koupat se ve vodních nádržích;
  6. lézt po dřevinách nebo přelézat plot;
  7. poškozovat, přenášet a zcizovat vybavení arboreta (jmenovky rostlin, naučné tabule, lavičky aj.);
  8. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, či jinak znečišťovat arboretum;
  9. chovat se hlučně;
  10. konzumovat alkohol a další omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití drog je přístup do arboreta přísně zakázán;
  11. volné pobíhání psů (tzn. pes pouze na vodítku a návštěvník zodpovídá za úklid jeho exkrementů);
  12. vjíždět a parkovat motorovými vozidly (s výjimkou zaměstnanců školy);
  13. kouřit;
  14. rozdělávat oheň, manipulovat s otevřeným ohněm, tábořit;
  15. provádět jakoukoli další činnost vedoucí k narušování klidu, pořádku a bezpečnosti.
 3. Fotografování a filmování pro jiné než osobní použití je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu vedení školy a podle podmínek v povolení stanovených.
 4. Cesty se v zimním období neudržují. Vstup na vlastní nebezpečí.

Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pohybovat se v areálu arboreta s opatrností a předcházet tak riziku možnosti úrazu.
 2. Vstupem do arboreta návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pobytem na vlastní nebezpečí.
 3. Oprávnění zaměstnanci školy mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany sbírek a návštěvníků. Oprávnění zaměstnanci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných zaměstnanců. Při neuposlechnutí těchto pokynů mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.
 4. V případě, že jste svědky nedodržování ustanovení návštěvního řádu, oznamte to, prosím, neprodleně ústně nebo telefonicky na vedení SLŠ – tel. +420 581 601 231, nebo na městskou policii,  156, nebo na policii, tel. 158.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení.

V Hranicích, dne 1. 8. 2021
Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy